Verksamheter och målsättningar
Stockholm-Kärsön FK’s två främsta verksamheter är:
  • Att ta hand om och utveckla banan som Klubben fått ansvar för av Kärsögården till en så hög standard som är rimlig
  • Att träna och tävla i sporten discgolf där varje medlems önskan om att spela på den nivå man själv önskar skall respekteras

Klubben har som målsättning att medlemmarna skall kunna träna och tävla lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Klubben stöttar de spelare som vill ut och tävla på andra banor främst genom att sporra dem för detta men även rent ekonomiskt ifall Styrelsen så beslutar och ekonomin så tillåter.

Klubben har även som målsättning att under alla tävlingar som arrangeras av Klubben använda de av PDGA (Professional Disc Golf Association) fastställda reglerna i så stor utsträckning som är rimligt.

Målgrupper

Stockholm–Kärsön FK välkomnar varje person som vill delta i Klubbens verksamhet. Man kan varken vara för ung eller för gammal för att vara med, kvinnor och män är lika välkomna. Ambitionsnivån med sitt spelande väljer den enskilde medlemmen själv. Det är önskvärt att så många som möjligt deltar i det ideella arbetet med banskötsel när speciella arbetsdagar planeras.

Som medlem har man möjlighet att träna och spela med andra spelare, delta i det årliga klubbmästerskapet, närvara vid årsmötet samt påverka Klubbens verksamhet genom att komma med idéer om möjliga förbättringar som då beaktas av Styrelse och/eller av Bangruppen, samt kandidera till Klubbens olika förtroendeposter och arbetsgrupper.

En speciell ära sätts i att varje ny medlem i Klubben skall känna sig väl omhändertagen från första dagen han/hon blir medlem.

Klubbens ambition är att en spelare som deltar i en mindre eller större tävling som arrangeras av Klubben, utan att vara medlem skall känna sig välkommen till Kärsöns discgolfbana.

Medlem

Medlem i Stockholm–Kärsön FK kan den bli som är intresserad av att spela i en klubb och som om vilja finns delta mer aktivt i klubbarbetet. De regler angående medlemskap som Svenska Discgolfförbundet (SDGF) har skall följas.

Vid inträdet skall medlemsavgift erläggas. Denna medlemsavgift fastställs av årsmötet.

Medlem
  • Har rätt att delta i Stockholm-Kärsön FK:s angelägenheter vid möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna
  • Har rätt till fortlöpande information om Klubbens angelägenheter, denna information kommer att publiceras på Klubbens hemsida
  • Skall följa Klubbens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av Styrelsen eller av Bangruppen
  • Har rätt till del av Klubbens behållning eller egendom vid upplösning av Klubben enligt avsnittet ”Process om klubben skulle upphöra att existera”
Årsmöte och sektioner

Årsmötet skall hållas under mars månad om inga särskilda omständigheter föreligger. Kallelsen till årsmötet kommer att publiceras på Klubbens hemsida senaste 31 januari. Kallelsen till årsmötet skall anses ha gått korrekt till ifall detta sker.

Rätt att delta på årsmötet och med rösträtt har registrerade medlemmar under innevarande år och registrerade medlemmar för året innan.

Årsmötet skall utse en Styrelse som består av en ordförande, en kassör och ytterligare minst tre styrelseledamöter.

Årsmötet har även till uppgift att utse en Bangrupp med en sammankallande ledare.

Ett extra årsmöte kan utlysas om mer än 50% av medlemmarna i en omröstning så vill.

Alla som deltar i Klubbens verksamhet kommer att tillhöra samma sektion i spelsammanhang då sporten är av sådan art att det inte behövs uppdelning av vare sig kön eller ålder.

Regler och demokratiska förhållningssätt

Styrelsens uppgift är att planera årets arbete och besluta vem som ska utföra de olika planerade uppgifterna. Styrelsen använder så långt det går konsensusbeslut vilket innebär att alla i styrelsen är överens efter diskussion om vad som skall göras och av vem arbetena skall utföras.

Vanlig majoritetsvotering används i de fall en lösning inte gick komma fram till i Styrelsen.

Vid votering i Styrelsen och inget förslag får majoritet har Klubbens Ordförande utslagsröst.

Bangruppens uppgift är att underhålla banan, sammankalla föreningens medlemmar till speciella arbetsdagar och se över vad som behöver utvecklas på banan. Bangruppen skall alltid bestå av minst tre personer så att största möjliga demokratiska process kan användas om snabba beslut behöver tas, d.v.s. att det finns en möjlighet till att en majoritet kan utses. Vid lika resultat vid votering lämnas frågan till Styrelsen.

Process om klubben skulle upphöra att existera

Klubbens material säljs först och främst på en av Klubben anordnad auktion. Varje medlem har rätt att delta i denna auktion. Varje medlem skall i god tid innan auktionen äger rum inbjudas till densamma. Om det återstår material i Klubben även efter denna auktion säljs detta till övriga intressenter av en av Klubben utsedd försäljare. De kontanta medel som finns när Klubbens materiella tillgångar är sålda tillfaller de medlemmar med 3 eller fler års sammanhängande medlemskap som finns kvar vid upplösandet av föreningen i exakt lika stora delar. Eventuellt lösöre uppdelas efter sunt förnuft.

Styrelsen i Stockholm-Kärsön FK genom Sebastian Hagelin (ordförande i föreningen)
Stadgar godkända på Stockholm-Kärsön FK’s årsmöte 8 Mars 2020